Dostęp do informacji publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi.

Wyjątek stanowią informacje niejawne. Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie. Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

- uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,

- wglądu do dokumentów urzędowych,

- dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z  powszechnych wyborów.

Udostępnianie informacji publicznej następuje poprzez:

- ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej,

- udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej lub poprzez wyłożenie w miejscu ogólnie dostępnym,

- wstęp na posiedzenia kolegialne organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Płocku jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, jednakże jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek PCPR w Płocku będzie musiało ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku, PCPR w Płocku może pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty – art. 15 ust. 1-2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.).

Miejsce składania wniosków: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, ul. Bielska 57 A, 09-400 Płock, drogą pocztową lub pocztą elektroniczną pcpr@pcpr.plock.pl

Wniosek elektroniczny musi być podpisany ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym e-PUAP.

Termin załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy: W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2015 r. poz. 2058  z późn. zm.).

W zakresie nieobjętym powyższymi regulacjami zasady udostępniania informacji publicznych oraz udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.).

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 lutego 2016 21:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Panuszewski
Ilość wyświetleń: 893
19 kwietnia 2018 10:35 (Dariusz Panuszewski) - Zmiana treści zakładki.
24 lutego 2016 21:15 (Dariusz Panuszewski) - Zmiana treści zakładki.
24 lutego 2016 21:14 (Dariusz Panuszewski) - Dodanie nowej zakładki.