Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://pcpr.powiat-plock.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-10-16
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2015-10-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-19
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-03-19
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Adam Kosiński - Administrator Systemów Informatycznych w PCPR w Płocku , adres e-mail: pcpr@pcpr.plock.pl , telefon: 24 267 68 28.

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Bielskiej. Do wejścia prowadzą schody, przy których znajduje się podjazd dla wózków.

Dostosowanie korytarzy

Korytarz znajduje się na jednym poziomie na parterze budynku.

Dostosowanie schodów

Na parterze budynku nie ma schodów na korytarz i do pomieszczeń.

Dostosowanie wind

W budynku nie ma windy.

Dostępność pochylni

W budynku nie ma pochylni.

Dostępność platform

W budynku nie ma platform.

Dostępność informacji głosowych

Nie są wykorzystywane informacje głosowe. Informacje na temat rozkładu pomieszczeń PCPR w Płocku zapewniają ustnie pracownicy poszczególnych działów.

Dostępność pętli indukcyjnych

W PCPR nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Obok budynku znajduje się parking ogólnodostępny bez miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do pomieszczeń PCPR w Płocku można wejść z psem asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

W PCPR nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Zdjęcia dostępności architektonicznej

Budynek PCPR w Płocku

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 marca 2020 10:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Kosiński
Ilość wyświetleń: 200
25 marca 2020 11:05 (Dariusz Panuszewski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
25 marca 2020 10:56 (Dariusz Panuszewski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
25 marca 2020 10:52 (Dariusz Panuszewski) - Aktualizacja deklaracji dostepności.