Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komunikat w sprawie uruchomienia platformy informacyjnej oraz dyżurów dla osób potrzebujących pomocy w związku z rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID-19 .

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID - 19, Dyrektor PCPR w Płocku informuje, iż w celu udzielenia niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym została uruchomiona platforma

Powiatowa Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych Powiatu Płockiego na lata 2020-2025 – konsultacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zaprasza zainteresowane instytucje i podmioty do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Płockiego na lata 2020-2025”. W związku z opracowaniem projektu dokumentu pro

O projekcie „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego"

Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020: IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020: 9.1 - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

O projekcie „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie płockim”

Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020: IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020: 9.1 - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wy

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu poniżej 30 000 euro - usługi hotelarskie

Powiat Płocki- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia na usługi społeczne pn: Usługi hotelarskie dla uczestników Projektu pt. "Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi...

Projekt „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu płockiego”

Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości poniżej 30 000 euro

Powiat Płocki- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia na usługi społeczne pn: Usługi hotelarskie dla uczestników Projektu pt. "Aktywna integracja osób niepełnosprawnych w powiecie płockim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi...