Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyniku postępowania na Szkolenia lub/i kursy zawodowe w ramach projektu pt.: „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego”.

Informuję, że na przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych – w ramach zadania nr 3 Projektu pt.: „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka...

Komunikat w sprawie uruchomienia platformy informacyjnej oraz dyżurów dla osób potrzebujących pomocy w związku z rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID-19 .

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID - 19, Dyrektor PCPR w Płocku informuje, iż w celu udzielenia niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym została uruchomiona platforma

Powiatowa Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych Powiatu Płockiego na lata 2020-2025 – konsultacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zaprasza zainteresowane instytucje i podmioty do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Płockiego na lata 2020-2025”. W związku z opracowaniem projektu dokumentu pro

O projekcie „Partnerstwo dla sukcesu społeczno-zawodowego mieszkańców powiatu płockiego"

Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020: IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020: 9.1 - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

O projekcie „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnością w powiecie płockim”

Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020: IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020: 9.1 - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wy